Hoe ontwikkel je sterke relaties tussen teams?

De casus. Problemen in de afstemming tussen de teams. Dat ervoer deze dienstverlenende maatschappelijke organisatie na de overstap naar zelfsturende teams. De samenwerking binnen de verschillende teams zelf liep goed. Hoe kon het dat dit niet lukte bij de samenwerking tússen de teams? Het managementteam van deze organisatie kwam bij Loof met de vraag of wij ze konden helpen met het formuleren van team-overstijgende kernwaarden en gedragsverwachtingen. Bedoeld als startpunt om de afstemming tussen de teams te verbeteren.

Het gezamenlijke gesprek is de verandering

Onze aanpak. In eerdere sessies hadden veel teamleden ervaren dat de waarden werden opgelegd en dat hun stem niet gehoord werd. Bovendien bleven zij achter met het gevoel dat zij alle verantwoordelijkheid droegen voor de problemen, waardoor alle energie weglekte om bij te dragen aan de oplossing. De winst die de eerdere transitie naar het werken in teams had opgeleverd, namelijk een sterk gevoeld eigenaarschap binnen de teams, dreigde hierdoor zelfs verloren te gaan.

Er werd gekozen voor meerdere gespreksrondes waarbij iedereen werd betrokken, op basis van de methode Appreciative Inquiry (zie kader). Onze ervaring is dat zulke gesprekken de energie opwekken die nodig is om iedereen actief mee te laten bouwen aan organisatieverandering. Precies wat deze organisatie nodig had om, vanuit goede gesprekken over gedeelde waarden en normen, de afstemming tussen de teams te verbeteren.

Appreciative Inquiry (letterlijk vertaald: waarderend onderzoek) is een succesvolle methode om iedereen mee te krijgen in een gewenste organisatieontwikkeling. In plaats van de problemen centraal te stellen waar het management vanaf wil, focust deze aanpak zich op wat in de ogen van iedereen al wel werkt in de organisatie en hoe je daar meer van krijgt. In waarderende en onderzoekende gespreksrondes wordt verandering ervaren als iets waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren. Zo ontstaat vanuit deze gesprekken de gewenste energie om daadwerkelijk stappen richting de gewenste verandering te zetten.

Verbinding dwars door de grenzen van het team

Het resultaat. In de sessies met gemixte groepen werden verbindingen gelegd dwars door de grenzen van de teams heen. Daardoor kwamen niet alleen de kernwaarden naar boven, maar ook de energie die nodig was om de gewenste verandering te bewerkstelligen.

Elke sessie leverde daarnaast persoonlijke doelen op voor de teamleden. Centraal daarin stond de vraag: wat ga ik aankomende tijd doen om bij te dragen aan een betere afstemming tussen de diverse teams?