Als OR invloed uitoefenen bij een overname

Een overname kan veel veranderingen met zich meebrengen. Hoe kun je als or invloed uitoefenen bij een overname op het besluitvormingsproces en de belangen van de werknemers behartigen? In dit blog vier tips met antwoord op deze vraag zodat je als OR meer invloed hebt bij een overname.

Tip 1: wees alert op signalen en benut het Artikel 24 Overleg

Een overname komt meestal niet uit de lucht vallen. Soms zijn er al signalen die erop kunnen wijzen dat er iets gaande is, zoals geruchten, reorganisaties, wisselingen in het management of contacten met andere partijen. Als OR is het belangrijk om alert te zijn op deze signalen en zo snel mogelijk informatie te vragen aan de bestuurder wanneer deze je bereiken.

Ook kan de OR via de formele weg op de hoogte worden gebracht van overnameplannen, bijvoorbeeld via het halfjaarlijkse Artikel 24 Overleg, waarin de algemene zaken voor de komende zes maanden worden besproken. Daarnaast zal een bestuurder meestal een extern bureau inhuren om de overname te begeleiden. De OR heeft ook adviesrecht over die betreffende inhuur en kan langs die weg ook inzage verkrijgen in de overnameplannen.

Tip 2: maak afspraken over de betrokkenheid van de OR

De OR heeft het recht om advies uit te brengen over een overname, volgens Artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht is een van de sterkste instrumenten om als OR meer invloed uit te oefenen op een overname. Het advies is om in onderling overleg tussen de OR en bestuurder afspraken te maken over de manier waarop de OR in het besluitvormingsproces wordt betrokken.

Daarnaast is het overnameproces in te delen in 7 fasen:

1: aanleiding
2: vooronderzoek
3: intentieverklaring
4: financiering
5: onderzoek / due dillligence
6: overeenkomst
7: implementatie

Het is belangrijk voor de OR om te beseffen dat ze adviesrecht heeft bij de intentieverklaring (3), de inhuur van deskundigen, de overeenkomst (6) en bij de benoeming van nieuwe bestuurders.

De intentieverklaring is ook een belangrijk moment voor de vakbonden. Op grond van de SER-fusiegedragscode krijgen zij een melding en zal hen worden gevraagd om een oordeel op basis van de verkregen (geheime) informatie over de voorgenomen overname.

Tip 3: zorg voor alle informatie die nodig is voor een goed advies over de overname

Om een goed advies te kunnen geven, moet de OR zich verdiepen in de gevolgen van de overname voor de onderneming en de werknemers. Denk hierbij aan informatie zoals; het businessplan, SWOT-analyse, overnameprijs, condities van de overeenkomst, de bestuurlijke structuur na de overname, arbeidsvoorwaarden & pensioenen (harmonisatie), nieuwe medezeggenschapsstructuur, huisvesting etc.

Belangrijk is om niet te adviseren vóórdat zowel de OR als de bestuurder met de vakbonden heeft gesproken. Zij kunnen vooraf afspraken maken over een sociaal plan en daarmee ook over de opvang van consequenties voor het personeel.

Tip 4: blijf nauw betrokken bij de implementatie

Als de overeenkomst tot overname is getekend begint het eigenlijk overnameproces pas echt. Nieuwe bestuurders worden aangesteld, organisaties en afdelingen worden in elkaar geschoven. Doorgaans wordt een nieuwe organisatiestructuur ingericht en wordt een nieuwe ondernemingsraad geformeerd. Dat hele proces kost tijd en zal niet altijd soepel verlopen. Het is aan de OR om alert te zijn op zaken die mogelijk afwijken van de gemaakte afspraken en dit vervolgens te gaan bespreken met de bestuurder. Het sluiten van een convenant of ondernemingsovereenkomst behoort ook tot de mogelijkheden.Ook als het gaat om overnames is de rol van de OR om zowel het belang van de organisatie als het belang van de medewerkers goed af te wegen.

Wil je meer weten over dit onderwerp en als OR meer invloed uitoefenen bij een overname? Bekijk dan het webinar ‘de rol van de OR bij overnames’.

delen:

Nog meer blogs bekijken?

Loof blogt regelmatig over medezeggenschap. Uitleg, inspiratie en handige tips op relevante thema’s. Hier vind je al onze blogs over medezeggenschap.

Erik Riet Loof training en advies

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen met tips en adviezen, onze nieuwste blogs, aankondigingen voor webinars of de nieuwste podcast.

Ik wil graag maandelijks inspiratie en informatie over de volgende onderwerpen: