Adviesrecht OR; wat is de kern?

Artikel 25 het adviesrecht

Adviesrecht van de OR, wat verstaan we daar onder? De kern van de wet is dat de ondernemingsraad door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een door hem voorgenomen ‘belangrijk’ besluit. Het adviesrecht OR geldt dus niet voor besluiten die regelmatig worden genomen, maar voor besluiten met bijzondere bedrijfsorganisatorische of financieel-economische gevolgen. Waarbij de eventuele gevolgen voor het personeel een belangrijke factor vormen.

Bekijk bijgaande video over stappen een adviestraject (een voorbeeldfilmpje uit onze uitgebreide learning modules. En kijk ook eens naar de handig rij met aandachtspunten, de adviesplichtige zaken en onze algemene aanbevelingen.

aandachtspunten:

 • Belangrijk is dat het advies gevraagd wordt op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Kortom er kan nog geen sprake zijn van een onomkeerbaar besluit.
 • Het advies moet schriftelijk worden voorgelegd. Waarbij de belangrijkste redenen voor het besluit en de gevolgen voor de medewerkers worden toegelicht. En natuurlijk de eventuele maatregelen die genomen worden naar aanleiding van deze gevolgen.
 • Dit voorgenomen besluit wordt ten minste eenmaal in de overlegvergadering besproken.
 • Na het advies wordt de ondernemingsraad door de ondernemer schriftelijk .op de hoogte gesteld van het besluit.
 • Als de ondernemer afwijkt van het advies van de ondernemingsraad is de ondernemer verplicht de uitvoering een maand op te schorten.

Welke besluiten zijn adviesplichtig?

 1. verkoop van een onderneming of deel van de onderneming
 2. het oprichten, overnemen of afstoten van een onderneming of het aangaan of beëindigen van een fusie. of deelneming.
 3. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
 4. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
 5. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
 6. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
 7. het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;
 8. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
 9. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
 10. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;
 11. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
 12. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu,
 13. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
 14. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Artkel 25 uit de WOR

Bijpassende trainingen

Bekijk ook onze individuele trainingen of boek een maatwerktraining met je OR:

OR cursussen op maat

wor training

Training wegwijs in de wor en bevoegdheden or.
We beginnen deze training met een blik op de rol van de OR in de organisatie. Welke positie neemt de OR in? Wat wordt er van je verwacht als OR-lid? Vervolgens schetsen we de hoofdlijnen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In opdrachten oefen je het toepassen van de bevoegdheden in de praktijk. Meer lezen.

OR en pensioen

training verdieping advies- en instemmingsrecht

Theorie en praktijk adviesrecht en instemmingsrecht.
Deze training is een vervolg op de WOR training (zie hierboven). Deze training biedt een verdieping in advies- en instemmingsrecht in. We kijken naar de aanvraag, de vragen die je als OR wil stellen en welke stappen je als OR neemt in het proces. Wij zorgen voor oefenmateriaal, zodat je kunt oefenen met het beoordelen en het uitwerken van een eerste advies. Meer lezen.