Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)

Als de bestuurder plannen heeft die gaan over wijzigingen in het personeelsbeleid , dan valt dit onder instemmingsrecht. Mits deze regelingen niet al in de CAO geregeld zijn. Dit is het zwaarste recht van de OR: als de OR niet akkoord gaat met de aanvraag, mag de bestuurder het plan niet implementeren. Ook een instemmingaanvraag moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een adviesaanvraag. Als bestuurder en OR er samen niet uitkomen dan moesten ze vroeger langs de bedrijfscommissie van de Sociaal Economische Raad voor een bemiddelingspoging. Tegenwoordig verwijst de wet direct door naar de Kantonrechter. Meer weten? De praktijk bespreken? Kijk ook naar onze individuele trainingen of boek een maatwerk training met je OR. Loof biedt deze trainingen ook in het Engels.

Aandachtspunten

  • Zorg dat instemmingsverzoek duidelijk op papier wordt gezet; vermijd dat zaken alleen mondeling worden besproken
  • Mocht een instemmingsbesluit onverhoopt niet voorgelegd worden aan de OR, doe dan binnen een maand een schriftelijk verzoek het besluit nietig te verklaren. Wacht hier niet mee. De termijn loopt zodra het besluit bekend is.
  • Anders dan bij het adviesrecht over veranderingen in de organisatie geldt hier niet dat het moet gaan om een belangrijke wijziging. Ook een kleine wijziging kan instemmingsplichtig zijn.
  • Let met name op zaken waarbij wat verandert aan de omgang met of opslag van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld de introductie van een nieuw personeelssysteem of een app heeft vaak meer gevolgen dan het lijkt.

Instemmingsrecht. Bij welke veranderingen geldt het?

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

a. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het rentegratiebeleid;
e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;
m. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders; een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

Schriftelijk

De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.

Mits niet in de CAO al geregeld.

In de WOR wordt dat als volgt omschreven: De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

Geen instemming?

Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.

instemmingsrecht geldt tegenwoordig ook bij wijzigingen in pensioenovereenkomsten

Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.

Vragen? Behoefte aan een training of advies? Bel ons gerust voor een kennismaking: 072 589 1 589? Of mail naar bureau@looftrainingen.nl.

Meer info: www.wetten.nl  / www.ser.nl

bijpassende trainingen

Bekijk ook onze individuele trainingen of boek een maatwerktraining met je OR: